CONTRACT DE CĂLĂTORIE

I. Obiectul contractului

Vânzarea de către Agenţie a unui pachet de servicii turistice organizat de turoperatorul TRAVENTURIA.

II. Drepturile şi obligaţiile Agenţiei

1. În cazul în care Agenţia este nevoită să modifice una dintre prevederile esenţiale ale contractului, are obligaţia să informeze turistul cu cel puţin 15 zile înainte de data plecării, situaţie în care turistul este obligat să comunice Agenţiei, în termen de 5 zile calendaristice de la primirea înştiinţării, hotărârea de a opta pentru acceptarea noilor condiţii sau rezilierea contractului, fără plata penalităţilor.

2. În cazul în care, după începerea călătoriei turistice, o parte importantă din serviciile turistice prevăzute în contract nu este realizată sau Agenţia constată că nu le va putea realiza, aceasta este obligată:

a) să ofere turistului alternative corespunzătoare în vederea continuării călătoriei turistice fără majorarea preţului, respectiv serviciile turistice oferite să fie de aceeaşi calitate şi cantitate;

b) să restituie turistului sumele care reprezintă diferenţa dintre serviciile turistice achitate şi cele efectiv prestate în timpul călătoriei turistice;

c) în cazul în care nu pot fi oferite turistului alternative corespunzătoare sau acesta nu le acceptă din motive întemeiate, să asigure fără costuri suplimentare transportul retur al turistului la locul de plecare şi, după caz, returnarea sumei aferente serviciilor neprestate.

3. Agenţia este răspunzătoare pentru buna executare a obligaţiilor asumate prin contract, cu excepţia următoarelor cazuri:
a) când neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligaţiilor asumate prin contract se datorează turistului;
b) când neîndeplinirea obligaţiilor se datorează unor cauze de forţă majoră sau unor împrejurări pe care nici Agenţia, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita (grevă, conflicte politice şi de război, situaţii catastrofale, de pericol public, atac terorist, embargou internaţional, precum şi în cazul în care companiile aeriene în mod unilateral stabilesc limite de răspundere sau aduc modificări cu privire la orar sau itinerar, întârzieri în traficul mijloacelor de transport etc.).

4. Agenţia îşi rezervă dreptul de a schimba hotelul cu altul, de aceaşi categorie, în cazul suprarezervărilor sau problemelor tehnice.

5. Agenţia are obligaţia să furnizeze în scris turistului, în termen de 5 zile înainte de data plecării, următoarele informaţii: orarele, locurile escalelor şi legăturile, precum şi, după caz, locul ce urmează să fie ocupat de turist în fiecare dintre mijloacele de transport incluse în contractInformarea turistului se face prin catalog tipărit sau electronic, pagină web şi prin semnarea prezentului contract.

III. Drepturile şi obligaţiile Turistului

1. În cazul în care turistul nu poate să participe la călătoria turistică, acesta poate să cesioneze contractul unei terţe persoane care îndeplineşte toate condiţiile aplicabile pachetului de servicii turistice contractat, cu obligaţia de a anunţa în scris Agenţia cu cel puţin 5 zile înaintea datei de plecare. În acest caz Agenţia reziliază contractul cu turistul care cesionează contractul şi încheie un alt contract cu noul turist. Turistul care cedează pachetul său de servicii, precum şi cesionarul sunt responsabili în mod solidar la plata preţului călătoriei şi a costurilor suplimentare apărute cu ocazia acestei cedări. Costul cesionării contractului şi a serviciilor turistice este de 10% din valoarea contractului.

2. Turistul răspunde pentru corectitudinea datelor furnizate agenţiei la rezervare (ex.: nume prenume, data naşterii, nr. paşaport, domiciliu etc.), pentru valabilitatea documentelor personale şi pentru eventualele prejudicii cauzate în urma informaţiilor eronate. Turistul se obligă să respecte prevederile legale cu privire la regimul paşapoartelor, al vizelor, de vamă, asigurare de sănătate, etc, precum şi prevederile legale privind condiţiile de intrare, şedere, ieşire în/din ţările incluse în excursiile la care participă. Prejudiciile materiale şi morale cauzate din necunoaşterea sau nerespectarea legilor sau regulilor vor fi suportate de turist. În cazul în care, din nerespectarea celor de mai sus, turistul nu poate să participe la călătoria turistică, Agentia este exonerată de răspundere şi nu poate fi obligată la restituirea sumelor de bani plătite de către turist. În cazul în care turistul, din vina sa, nu a beneficiat de serviciile turistice la calitatea contractată, nu este îndreptăţit la despăgubiri.

3. În cazul în care preţurile stabilite în contract sunt majorate cu peste 10%, turistul poate rezilia contractul, având dreptul la rambursarea de către Agenţie a sumelor plătite.

4.1. Turistul este obligat să comunice Agenţiei, în termen de 5 zile calendaristice de la primirea înştiinţării prevăzute la cap. III , hotărârea sa de a opta pentru:
a) rezilierea contractului fără plata penalităţilor
b) acceptarea noilor condiţii ale contractului.

4.2. În cazul în care turistul reziliază contractul sau Agenţia anulează călătoria turistică înaintea datei de plecare, turistul are dreptul:
a) să accepte un alt pachet de servicii turistice de calitate echivalentă la acelaşi preţ sau de calitate superioară (caz în care turistul va suporta costurile suplimentare), propus de Agenţie;
b) să accepte un pachet de servicii turistice de calitate inferioară, propus de Agenţie, cu rambursarea imediată a diferenţei de preţ;
c) să i se ramburseze imediat toate sumele achitate în virtutea contractului.

4.3. În toate cazurile menţionate turistul are dreptul să solicite Agenţiei şi o despăgubire pentru neîndeplinirea prevederilor contractului iniţial, cu excepţia cazurilor în care:
a) rezilierea contractului a intervenit datorită nerealizării numărului minim de persoane menţionat în contract, iar Agenţia a informat în scris turistul cu cel puţin 15 zile calendaristice premergătoare datei plecării;
b) rezilierea s-a datorat unui caz de forţă majoră (circumstanţe imprevizibile, independente de voinţa celui care le invocă şi ale căror consecinţe nu au putut fi evitate în ciuda oricăror eforturi depuse, în aceasta nefiind incluse suprarezervările, caz în care responsabilitatea revine companiei aeriene);
c) rezilierea a intervenit din culpa turistului, respectiv datorită nerespectării condiţiilor contractuale de către turist.

5. Turistul are dreptul să rezilieze în orice moment contractul şi în acest caz este obligat să plătească Agenţiei sumele aferente, conform condiţiilor de renunţare din prezentul contract cap. V. punctul 1., cu excepţia cazurilor de forţă majoră definite conform legii sau declarate de către autorităţile competente, cazuri în care asigurarea serviciilor devine imposibilă.
Dacă turistul solicită schimbarea perioadei, hotelului, structurii camerelor sau a oricărora dintre servicii, aceasta echivalează cu denunţarea contractului, cu aplicarea penalităţilor legale la momentul respectiv, şi încheierea unui nou contract.
Deficienţele constatate de către turist la faţa locului, cu privire la realizarea pachetului de servicii contractat, vor fi sesizate prompt, în scris, atât prestatorului de servicii, cât şi agenţiei de turism de la care turistul a cumpărat pachetul de servicii turistice.

6. Turistul are obligaţia să respecte condiţiile şi termenele de plată. În cazul nerespectării condiţiilor de plată Agenţia are dreptul la următoarele:
de a refuza remiterea documentelor necesare călătoriei respectiv NU ESTE OBLIGAT SĂ PRESTEZE SERVICIILE COMANDATE ŞI CONFIRMATE, caz în care Turistul este obligat să plătească penalizarea conform condiţiilor de denunţare. În cazul unui avans deja achitat Agenţia are dreptul de a păstra avansul respectiv, ca şi contravaloarea penalizării aferente denunţării. în caz de neachitare integrală a serviciilor turistice de către Turist către Agenţie, Agenţia îşi rezervă dreptul de a presta servicii doar în mod parţial, până când achitarea datoriilor de către Turist este înregistrată.

Turistul, din culpa căruia Agenţia a fost nevoită să recurgă la refuzarea efectuării în întregime a serviciilor, nu este exonerat de plata integrală a serviciilor facturate.
de a percepe o penalizare de 0,3%/zi întârziere. Cuantumul penalităţilor poate depăşi cuantumul creanţei.

În cazul în care până la data călătoriei nu este înregistrată plata integrală aferentă sejurului comandat, acest fapt echivalează cu denunţarea contractului şi intră în vigoare penalităţile aferente condiţiilor de denunţare din prezentul contract.

7. Turistul declară că, a luat cunoştinţă componentele pachetului turistic comandat (serviciile incluse în pachetul comandat, precum şi serviciile care se comandă şi se plătesc separat – de ex. bacşişul, taxa de service care se plăteşte la reprezentantul local al touroperatorului, taxa de staţiune, taxa de salubrizare, precum şi alte taxe locale, etc.) prevăzute de legea, obiceiurile ori tradiţiile locale din ţara de destinaţie.

8. Turistul este obligat să prezinte la recepţia unităţii hoteliere actele sale de identitate, precum şi documentul de călătorie eliberat (voucher, bilet de odihnă şi/sau de tratament), în vederea acordării serviciilor turistice.

9. Turistul, declară că, dispune de suficiente informaţii generale privind situaţia politică, economică şi socială din ţara de destinaţie şi că, înainte de pornire a luat la cunoştinţă eventualele restricţii, avertizări ori comunicate elaborate de Ministerul Afacerilor Externe, şi pentru problemele ivite din cauzele de mai sus, nici Agenţia nici organizatorul servicilor turistice (Touroperatorul) nu este răspunzător.

IV. Denunţarea/modificarea contractului, penalităţi, despăgubiri

1. Turistul are dreptul la denunţarea unilaterală a contractului. În cazul în care turistul denunţă unilateral contractul din motive independente de Agentie sau de organizatorul pachetelor turistice sau solicită modificarea rezervării confirmate, ce presupune rezilierea contractului (modificare perioadă, hotel, program turistic), el datorează Agenţiei penalizări după cum urmează:
Între 60 – 40 de zile înaintea excursiei se va aplica un comision de 50 % din prețul total al excursiei;
Mai puțin de 40 de zile se va reține prețul total de participare.

2. În cazul în care turistul care a intrat pe teritoriul statului în care se realizează pachetul de servicii turistice refuză să se mai întoarcă în România şi autorităţile din ţara respectivă fac cheltuieli de orice natură cu acesta, turistul respectiv are obligaţia de a suporta toate aceste cheltuieli.

3. Agenţia va acorda despăgubiri în funcţie de gradul de nerespectare a obligaţiilor din contract.

4. La solicitarea Turistului pot fi aduse modificări serviciilor comandate – în limita disponibilităţilor şi a condiţiilor aferente pachetului turistic în cauză. Dacă aceste modificări nu presupun rezilierea contractului, eventualele costuri suplimentare şi cheltuielile aferente modificării vor fi suportate de către turist. Dacă presupun rezilierea contractului, se aplică condiţiile de renunţare şi penalizare specificate în punctul V, articolul 1.

V. Reclamaţii

1. În cazul în care turistul este nemulţumit de serviciile turistice primite, acesta are obligaţia de a întocmi o sesizare în scris la fața locului, clar şi explicit, cu privire la deficienţele constatate la faţa locului, legate de realizarea pachetului de servicii turistice contractat, ce va fi predată reprezentantului local al Agenţiei.

2. Atât Agenţia, cât şi prestatorul de servicii turistice vor acţiona imediat pentru soluţionarea sesizării. În cazul în care sesizarea nu este soluţionată sau este soluţionată parţial, turistul va depune la sediul Agenţiei o reclamaţie în scris în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la încheierea călătoriei, Agenţia urmând ca, în termen de 35 zile calendaristice, să comunice turistului în scris răspunsul.
În cazul în care turistul nu respectă termenul si condiţiile prevăzute pentru depunerea reclamaţiei scrise, Agenţia nu este obligată să plătească despăgubiri.
Prin semnarea prezentului contract părţile convin ca răspunderea Agenţiei să fie limitată la o sumă maximă care echivalează cu preţul pachetului turistic achiziţionat.

VI. Asigurări

1. Agenția se obligă să informeze Turistul despre importanţa respectiv condiţiile încheierii asigurării storno. Încheierea asigurării storno este recomandata pentru pachetele turistice care urmeaza sa fie prestate.
2. Turistul are posibilitatea de a încheia asigurare medicala în acest caz sunt valabile condiţiile asigurătorului.
3. Facultativ, turistul are posibilitatea încheierii unui contract de asigurare, care să acopere taxele de repatriere în caz de accidente, de boală sau deces, ori a unui contract de asigurare pentru bagaje.

VII. Dispoziţii finale

1. Comercializarea pachetelor de servicii turistice se va face în conformitate cu prevederile prezentului contract şi cu respectarea prevederilor din Directiva Consiliului 90/314/CEE care este transpusă în prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 631/2001, cu modificările ulterioare.

2. Contractul poate fi prezentat şi sub forma unui catalog, pliant sau alt înscris, dacă turistul este informat despre aceasta şi dacă documentul conţine informaţiile prevăzute de art. 10 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 107/1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 631/2001, cu modificările ulterioare.

3. În cazul în care unul dintre articolele din contract este declarat nul, restul dispoziţiilor contractuale rămân valabile.

TRAVENTURIA

Str. Mihai Viteazu, Nr. 45, Bl. A 22, Sc. B, Ap. 29

Zalău 450090, jud. Sălaj

Telefon: 0476891741

E-mail: info@traventuria.ro

Pagina web: www.traventuria.ro

CIF: 32807930

Nr. de înregistrare în RC: J31/70/2014

Agenția de turism activ TRAVENTURIA are încheiată asigurarea obligatorie în cazul insolvenței, cu societatea de asigurări OMNIASIG.